ಶ್ರೀ ಜೆ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ.) ಉದ್ಘಾಟನೆ

Inauguration of Narayanaswamy Foundation (Regd.)

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಂಚಾಲಕರ ಸಭೆ

Meeting of Preliminary Conveners

ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಭೇಟಿ

Trustees at skills training Venue

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ

Opening Ceremony