ನಮ್ಮ ವಿಷನ್‌

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಒಂದು ಸೂರಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ
ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು
ಬಲಾಢ್ಯ ಪಡಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್

  • ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ನೀರು, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ನೀಡುವುದು. ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವಾದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೊಡುವುದು
  • ಆರ್ಥಿಕ ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವುದು
  • ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರುವ ಕೌಶಲ್ಯವ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದು
  • ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಒದಗಿಸುವುದು

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ಜೆಪಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ

#219/11, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ,
ಸದಾಶಿವನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 080
ಇಮೇಲ್ : jpnp.trust@gmail.com
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : jpnp.org.in